(ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด วันที่ 12 กรกฎาคม 2552)
ข้อมูลประวัติ

รับงานตัดสติกเกอร์ - ทำป้าย นามบัตร ตรายาง, เขียนแบบ AutoCAD 2D-3D, ติดตั้งระบบเครือข่าย LAN เขียนเว็บไซด์, ซ่อมประกอบคอม ฯลฯ

ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : ว่าที่ร้อยโทณรงค์ จงสิริฤกษ์  (แดง)                                       Download Resume (MS.Word)  Click  Here
วันเกิด :
วันที่ 15 มิถุนายน 2526 อายุ :   25  ปี เพศ :   ชาย
น้ำหนัก :
54 ก.ก. ส่วนสูง :   167   ซม. สถานะภาพ :   โสด
สัญชาติ :
ไทย ศาสนา :   พุทธ เกณฑ์ทหาร :   ได้รับการยกเว้น
ที่อยู่ :
634 ถ.จันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 0-2211-8243
โทรศัพท์มือถือ : 08-5222-9443  ระบบโทรศัพท์ :: AIS  ( 1 2 CALL )
อีเมล์ : dang_xx@hotmail.com   Hi5 : http://dang-108it.hi5.com/   Homepage : http://www.dang-108it.com/
ระดับการศึกษา
จบการศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ระดับ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา : วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา : วิศวกรรมสิ่งทอ
ปีการศึกษาที่จบ : 2548 เกรดเฉลี่ย : 3.02
กำลังศึกษาต่อ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระดับ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา : สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา : วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ปีการศึกษาที่จบ :   เกรดเฉลี่ย : ผลการเรียนปัจจุบัน
ประสบการณ์การทำงาน
ระยะเวลา : 21 มีนาคม 2548  ถึง  ปัจจุบัน
ชื่อบริษัท : บริษัท อุตสาหกรรมแมนดารินสปินนิ่ง จำกัด
ที่อยู่โรงงาน : 17/2 ซ.วัดโพธิ์ทองบน ถ.ติวานนท์ อ.บ้านใหม่ ต.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ตำแหน่ง : พนักงาน (แผนกทอ)
เงินเดือน : 1X,XXX บาท
รายละเอียดการทำงาน : XXX
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
ภาษา :
ภาษา พูด อ่าน เขียน
ภาษา ไทย ดีมาก ดีมาก ดีมาก
ภาษา อังกฤษ พอใช้ ดี พอใช้
พิมพ์ดีด :
ความสามารถในการขับขี่ : รถยนต์ รถจักรยานยนต์
ยานพาหนะส่วนตัว :
ใบอนุญาตขับขี่ : รถยนต์ รถจักรยานยนต์ความสามารถพิเศษอื่น ๆ :


ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint),
Internet, AutoCAD 2D - 3D, Photoshop,
ซ่อม - ประกอบคอมพิวเตอร์, ระบบเครือข่าย Network (LAN),
เขียนเว็บเพจด้วยโปรแกรม Dreamweaver,
โปรแกรมออกแบบลายผ้าทอ " ArahWeave "

ภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน): (อ่อน-ปานกลาง)
การขับขี่รถ สามารถขับขี่ได้ทั้งรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ (มีใบขับขี่ทั้ง 2 ประเภท)
กีฬา ฟุตบอล (ปานกลาง), เทเบิลเทนนิส(ปานกลาง)
ดนตรี กีตาร์ (ปานกลาง)
ศิลปะ การออกแบบ และการเขียนแบบ (ปานกลาง-ดี)

 


ประวัติการฝึกอบรม
2541 ผ่านการอบรมหลักสูตร “นักศึกษาวิชาทหารจราจร (รุ่นที่1)”
2544 ผ่านการอบรมหลักสูตร “ผู้นำนักศึกษาวิชาทหาร รุ่นที่ 5”
2544 ผ่านการอบรมหลักสูตร “เยาวชนเพื่อความมั่นคงของชาติ รุ่นที่ 488”
2546 ผ่านการอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานสาขา “ การเขียนแบบเครื่องกลด้วยโปรแกรมAutoCAD (2 มิติ) ”
ระยะเวลา 60 ชั่วโมง  ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร
2546 ผ่านการอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานสาขา “ การเขียนแบบเครื่องกลด้วยโปรแกรมAutoCAD (3 มิติ) ”
ระยะเวลา 60 ชั่วโมง   DOWNLOAD ตัวอย่าง 1DOWNLOAD ตัวอย่าง 2
2547 ผ่านการอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานสาขา “ การใช้โปรแกรม Microsoft Word ” ระยะเวลา 30 ชั่วโมง
2547 ผ่านการอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานสาขา
“ เทคนิคการซ่อมและปรับปรุงไมโครคอมพิวเตอร์ ” ระยะเวลา 60 ชั่วโมง
2548 ผ่านการอบรมหลักสูตร “ การเตรียมเส้นด้ายยืนและเตรียมสารลงแป้ง ”
25 – 26 กุมภาพันธ์ 2548 ณ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
2548 ผ่านการอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานสาขา “ การใช้โปรแกรม Photoshop ”
ระยะเวลา 30 ชั่วโมง
2548 ผ่านการอบรมหลักสูตร “โครงการพัฒนาผู้มีศักยภาพเพื่อประกอบอาชีพอิสระ
และสร้างงานด้วยตนเอง สำหรับนักศึกษาวิชาชีพชั้นปีสุดท้ายของสถาบันฯ รุ่นที่ 7”
2548 ผ่านการอบรมหลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน”
2549 ผ่านการอบรมหลักสูตร “การตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้พลังงาน รุ่นที่ 5”
2550 ผ่านการอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานสาขา
“ การติดตั้งคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่ายท้องถิ่น (LAN) ” ระยะเวลา 30 ชั่วโมง
2550 ผ่านการอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานสาขา “ การซ่อมเครื่องปรับอากาศ ”
ระยะเวลา 60 ชั่วโมง
2551 ผ่านการอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานสาขา
“ การสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป (Dreamweaver) ” ระยะเวลา 60 ชั่วโมง
2551 ผ่านการอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานสาขา “ การเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร ”
ระยะเวลา 60 ชั่วโมง
2551 อบรมการใช้โปรแกรมออกแบบลายผ้าด้วยคอมพิวเตอร์ " ArahWeave "
2551 เข้ารับการศึกษาตามแนวทางรับราชการของกำลังพลสำรอง ประจำปี ๒๕๕๑ หลักสูตร
" กำลังพลสำรอง ผู้บังคับหมวด เหล่าทหารปืนใหญ่ " ณ โรงเรียนการกำลังสำรอง ศูนย์การกำลังสำรอง
ค่ายธนะรัชต์ อำเภอปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ระยะเวลา 30 วัน)
2551 ผ่านการอบรมหลักสูตร “ การวิเคราะห์โครงสร้าง, ต้นทุน, ออกแบบลายผ้าสี ”
3,4,6 พฤศจิกายน 2551 ณ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
2551 ผ่านการอบรมหลักสูตร “ การให้ข่าวและแบบธรรมเนียมทหาร ” รุ่นที่ 3/2551
19 ธันวาคม 2551 ณ หน่วยบัญชาการกำลังสำรอง
2552 ผ่านการอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานสาขา “ การซ่อมเครื่องยนต์เบนซิน ”
ระยะเวลา 60 ชั่วโมง
2552 ได้รับการอบรมและสัมมนาหลักสูตร “ สุดยอดเคล็ดลับและลัดของ Excel ”
วันที่ 25 - 27 กุมภาพันธ์ 2552 ณ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย – ญี่ปุ่น)
2552 ผ่านการอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานสาขา “ ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ระดับ 1 ”
ระยะเวลา 60 ชั่วโมง
2552 ได้รับการอบรมและสัมมนาหลักสูตร “ ฉลาดใช้ "สารพัดสูตร Excel" อย่างมืออาชีพ ”
วันที่ 24 - 26 มิถุนายน 2552 ณ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย – ญี่ปุ่น)

การทำกิจกรรมนอกหลักสูตรในขณะเรียน
2545 คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)
2546 คณะกรรมการชมรมพุทธศาสตร์
2546 คณะกรรมการชมรมรักษ์สิ่งแวดล้อม
2547 คณะกรรมการสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ
2545 ออกค่ายอาสาพัฒนา มูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์
2546 ผ่านการปฎิบัติงาน “โครงการเรียนรู้ร่วมกัน สรรค์สร้างชุมชน” ปีงบประมาณ 2546
ซึ่งเป็นโครงการตามนโยบายของ พันตำรวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

เกียรติบัตร/กิตติบัตร/ประกาศนียบัตร/ใบรับรองความประพฤติที่ได้รับ
2542 เกียรติบัตร “รางวัลชนะเลิศการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์”
ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6
2542 ประกาศนียบัตร “สอบไล่ได้ธรรมศึกษาชั้นตรี”
2543 ประกาศนียบัตร “สอบไล่ได้ธรรมศึกษาชั้นโท”
2543 ประกาศนียบัตร “พนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น”
2544 เกียรติบัตร “เป็นผู้มีผลงานประเภทสโมสรนักศึกษา คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา”
2545 เกียรติบัตร “เป็นผู้ให้ความร่วมมือในการส่งเสริมจริยธรรมในสถาบัน”
2546 เกียรติบัตร “เป็นผู้อนุรักษ์ศาสนา และวัฒนธรรมไทย”
2546 กิตติบัตร “ผู้ได้รับการคัดเลือกและยกย่องว่ามีความประพฤติดีงาม”
2547 ใบรับรองความประพฤติ “เป็นผู้ประพฤติตนเป็นคนตรงต่อเวลา
และปฏิบัติตนตามกฏระเบียบของทางสถานศึกษา”
2550 ประกาศเกียรติคุณ  " ได้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นกำลังพลสำรอง "
2551 ประกาศเกียรติคุณ  " ได้เข้ารับการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร ปี 2551 "

ประสบการณ์การฝึกงาน - การทำงาน
2545 นักศึกษาฝึกงาน บริษัท ซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน)
2547 นักศึกษาฝึกงาน บริษัท อุตสาหกรรมแมนดารินสปินนิ่ง จำกัด
2547 ฝึกงานต่างประเทศหลักสูตร “การใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องทอผ้า PICANOL
รุ่น GAMMA-4R-190” ณ ประเทศอินโดนีเซีย
2548 - ปัจจุบัน พนักงาน บริษัท อุตสาหกรรมแมนดารินสปินนิ่ง จำกัด

บุคคลอ้างอิง : 1.อาจารย์มนูญ จิตต์ใจฉ่ำ โทรศัพท์ 08-1617-3104
(อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ)

2.นายประเสริฐ แต้มสุวรรณ โทรศัพท์ 08-1443-6461
(อดีตผู้จัดการแผนกทอ บริษัท อุตสาหกรรมแมนดารินสปินนิ่ง จำกัด)

รับงานตัดสติกเกอร์ - ทำป้าย นามบัตร ตรายาง, เขียนแบบ AutoCAD 2D-3D, ติดตั้งระบบเครือข่าย LAN เขียนเว็บไซด์, ซ่อมประกอบคอม ฯลฯ